Datum stránky: 21.11.2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


Město Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6/2, PSČ 385 17, IČO 00250805 vyhlašuje výběrové řízení na dvě místa úředníka:

- vedoucí referent odboru rozvoje města – finanční referent

- referent odboru rozvoje města – finanční referent

Předpoklad nástupu: leden 2018, na dobru neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou

Náplň práce:

- zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků,
- koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory. Stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů. Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor.

Místo výkonu práce :

Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
pracoviště: MěÚ, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
správní obvod města Vimperk
Platová třída: 9 – 10 (na základě dosaženého vzdělání a zastávané pracovní pozice) Předpoklad pro vznik pracovního poměru úředníka: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu uchazeče,
- datum a podpis uchazeče,
- telefonní, popř. e-mailové spojení

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, možno získat na MěÚ Vimperk ihned
výstupem Czech POINTU (tel.: 388 402 236),
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Další požadavky:

Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání, práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet, spisová služba), rychlá orientace v pracovní problematice. Schopnost samostatné práce, schopnost asertivního jednání s lidmi, časová flexibilita, ochota se dále vzdělávat a řidičské oprávnění skupiny B. Zkušenosti s činností týkající se agendy dotací a znalost cizích jazyků výhodou.


Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.12.2017 do 14:00 h na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk.

Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – finanční referent“.


Podrobnější informace podá: Zdeněk Ženíšek – tajemník městského úřadu - tel. 388 402 214


Zdeněk Ženíšek
tajemník MěÚ Vimperk

Datum vyhlášení: 21.11.2017

Osobní doklady po skončení výběrového řízení je možno do 15 dnů osobně vyzvednout na personálním oddělení, jinak po této lhůtě budou skartovány.