Sekretariát

Kontaktní údaje

Bc. Renata Samohejlová

E-mail: Renata.Samohejlova@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 210

Mobil: 775 862 550

Kancelář č. 13

Řídí a kontroluje činnost odboru a zodpovídá za řádné provádění svěřených činností. Připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města, účastní se jejich zasedání a vyhotovuje z nich zápisy dle schválených příslušných jednacích řádů. Zodpovídá za řádnost archivace a skartace veškerých písemností evidovaných městským úřadem. Ve spolupráci s tajemníkem městského úřadu zajišťuje organizaci spisové služby, její rozvoj, kontrolu a školení zaměstnanců. Zajišťuje přebírání dokumentů a žádostí z datové schránky města, elektronické podatelny (epodatelna@mesto.vimperk.cz) a spravuje centrální e-mail města urad@mesto.vimperk.cz. Plní další úkoly dle pokynů vedení města.

Petra Láchová

E-mail: Petra.Lachova@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 220

Mobil:

Kancelář č. 13

Eviduje a vyřizuje stížnosti dle schválených pravidel pro vyřizování stížností. Zajišťuje písařské práce, vede poštovní agendu kanceláře starostky, vede evidenci požadavků na dopravu, vykonává ostatní sekretářské práce, spolupracuje při pořádání a inventarizaci archivního fondu kanceláře starosty, při ukládání písemností ve spisovně a při jejím předávání SOkA Prachatice. Zastupuje při vydávání výpisů z CzechPointu, provádění autorizované konverze dokumentů a přijímání žádosti ohledně hlášení v městském rozhlase. Na základě podkladů zadává údaje do registru smluv.

Legislativa

 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • Vyhláška č. 193/2009, o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
 • Zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách (poštovní zákon),
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
 • Zákon č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
 • Nařízení vlády č. 370/2005 o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících,
 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí,
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Jak si vyřídit

1. Kde lze získat výpisy z CzechPointu, kdy je otevřeno a jaké typy výpisů lze pořídit.

2. JAK SE CHOVAT PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  [PDF 90 kB]

3. Postup podávání žádostí o vydání výpisu z rejstříku trestů právnických osob

4. Doručování na adresu úřadovny - ohlašovny

5. Pravidla pro užívání městského rozhlasu ve Vimperku [PDF 72 kB]

Formuláře

Formulář pro příjem zpráv hlášených městským rozhlasem Vimperk DOCX / PDF