Podatelna

Kontaktní údaje

Zdeňka Hořejšová

E-mail: Zdenka.Horejsova@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 231

Mobil: 

Kancelář č.

Hana Vondrášková

E-mail: Hana.Vondraskova@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 211

Mobil: 

Kancelář č.

PODATELNA je společná pro všechny budovy městského úřadu (Steinbrenerova čp. 6, náměstí Svobody čp. 8, Kaplířova čp. 65, Nad Stadionem čp. 199) a je umístěna v přízemí hlavní budovy ve Steinbrenerově ulici čp. 6.

Pracovní náplň

Zajišťuje všechny úkoly spojené s příjmem, označováním, evidencí, oběhem, ukládáním, vyřizováním písemností s jejich odesíláním podatelnou městského úřadu. Spisovou službu vede jednotně a úplně tak, aby podávala úplnou a přesnou evidenci o písemnostech, které byly městským úřadem doručeny, nebo které vznikly z jeho činnosti, přitom vychází ze Spisového řádu Městského úřadu Vimperk, vede spisovnu městského úřadu a zodpovídá za pořádek v ní, spolupracuje s odbory městského úřadu při ukládání písemností ve spisovně. Dle pokynů vedoucí kanceláře a v součinnosti s SOkA Prachatice a odbory městského provádí skartaci spisů, na požádání odborů vyhledává spisy uložené ve spisovně, poskytuje jednoduché informace - zajišťuje informační službu ohledně orientace v odborných agendách jednotlivých odborů ve vztahu k veřejnosti, zajišťuje obsluhu telefonní ústředny.

Legislativa

  • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, 
  • Zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách (poštovní zákon),